Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 4Control

Sidst revideret d. 23/10-2017.

1. Gyldighedsområde
1.1
For alle tilbud, salg, leverancer, installationer og service udført af 4Control gælder nærværende Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser i det omfang de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem parterne. Betingelserne er gældende i Danmark, Grønland og på Færøerne.
1.2
Købers angivelse af særlige vilkår i udbudsmateriale, ordre m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre 4Control skriftligt har accepteret disse.

2. Tilbud/Ordre
2.1
Aftale mellem køber og 4Control anses først for indgået, når 4Control har fremsendt ordrebekræftelse. Købers eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal foreligge skriftligt og være 4Control i hænde senest 3 hverdage efter ordrebekræftelsens dato.
2.2
Annullering eller ændring af en ordre kan kun ske med 4Controls skriftlige godkendelse.

3. Priser og Betalingsbetingelser
3.1
De anførte priser forstås ekskl. moms, inkl. standard emballage, ab 4Control lager i Hadsten. Leveringsomkostninger og priser kan reguleres som følge af ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter m.v. uanset tidligere fremsendt ordrebekræftelse.
3.2
Betalingsbetingelserne uden kreditgodkendelse er netto kontant ved forudbetaling. Ved kreditgodkendelse er betalingsbetingelserne netto 14 dage. 4Control er berettiget til at beregne sig morarenter, p.t. 1,5% pr. måned på forfaldne beløb. Rentesatsen vil løbende blive reguleret svarende til markedsrenten og fremgår af fakturaen. Ved fremsendelse af rykkerskrivelser beregnes et gebyr.
3.3
Rykkergebyr på 100,00 Kr. opkræves for hver udsendt rykker. 1. Rykker kan udsendes 1 uge efter forfaldsdato, følge rykkere med 14. dages mellemrum.
3.4
4Control forbeholder sig retten til at ændre de aftalte betalingsbetingelser, såfremt købers betalingsevne svækkes efter aftalens indgåelse.
3.5
Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer og en sådan
tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.

4. Gyldighed
4.1
Tilbud er gældende i 30 dage, regnet fra afgivelsesdagen.

5. Levering
5.1
Den i ordrebekræftelsen anførte leveringstid er gældende.
5.2
Leveringstiden fastsættes under forudsætning af, at alle købers specifikationer foreligger senest ved 4Controls afgivelse af ordrebekræftelsen. I modsat fald regnes leveringstiden fra tidspunktet, hvor sådanne specifikationer er modtaget fra køber.
5.3
Leveringsomkostningerne (fragt, porto, pakning m.v.) faktureres separat og vil fremgå af hjemmesiden ved bestilling, samt på ordrebekræftelsen til kunden. Delleveringer er at regne som separate transaktioner. Delleveringer er forfaldne til betaling efter gældende betalingsbetingelser, regnet fra den aktuelle fakturadato. Ved delleveringer er køber ikke berettiget til at kræve erstatning, ophævelse af kontrakt eller til at tilbageholde betaling på grund af manglende udførelse af hele ordren. Såfremt køberen beviser, at dellevering, forsinket levering eller manglende levering er til større gene for ham, har køberen alene ret til at
ophæve kontrakten, men han har ikke ret til at kræve erstatningskrav med mindre 4Control med forsæt eller grov uagtsomhed ikke udfører den samlede ordre.
5.4
Vægt- og målangivelser i brochurer og tilbud er opgivet med forbehold. 4Control er berettiget til at foretage ændringer i konstruktion og design. 4Control
hæfter kun for opgivne vægt- og måleangivelser, såfremt dette er skriftligt bekræftet.
5.5
Varer tages generelt ikke retur. I særlige tilfælde kan returnering af varer/annullering af ordrer ske ved forudgående skriftlig aftale, og gælder kun varer i uåbnet original emballage. Speciel og bestillingsvarer kan ikke annulleres og tages ikke retur. Firmaet forbeholder sig ret til ved returnering af varer/ annullering af ordrer at foretage et returneringsgebyr på 15% af fakturaværdien, dog min.kr. 350,-. Varerne krediteres til gældende dagspriser.

6. Force Majeure
6.1
Enhver leverance sker under forbehold for force majeure, herunder arbejdskonflikt, især strejker, lock-outs eller anden uforudsigelig forhindring, som 4Control ikke er herre over. Såfremt levering ikke er mulig på grund af force majeure, er 4Control ikke forpligtet til at opfylde den indgåede kontrakt. Hvis leveringstiden er blevet forlænget eller 4Control berettiget har hævet kontrakten, kan køberen ikke gøre erstatningskrav gældende eller annullere på grundlag heraf. I de ovenfor nævnte tilfælde er 4Control forpligtet til straks at informere køberen.

7. Ejendomsret/ Retentionsret
7.1
4Control forbeholder sig ejendomsret over leverede varer, indtil hele betalingen er erlagt.
7.2
Mens ejendomsforbeholdet gælder, skal ordregiver opbevare varen på en sådan måde, at denne nøjagtig kan identificeres som 4Controls ejendom. 4Control har i
perioden ret til at føre behørig kontrol hermed.
7.3
Hvis køber ved sin adfærd overtræder aftalen, især ved forsinket betaling, har 4Control efter forudgående varsel ret til at få adgang til købers ejendom eller fabrik
og må tage det med ejendomsforbehold leverede i sin besiddelse.
7.4
Uanset købers betalings- eller andre forpligtelser over for 4Control har 4Control endvidere ret til at udnytte det tilbagetagne bedst muligt ved frivilligt salg eller ved auktion. Provenuet skal godskrives køberen i hans gæld efter fradrag af udgifterne. Et eventuelt overskud udbetales til køberen. At gøre ejendomsforbehold gældende er ikke ensbetydende med aftalens ophævelse, medmindre der er afgivet en skriftlig erklæring herom.

8. Reklamationer
8.1
Køber har ved varemodtagelsen pligt til at undersøge leverancen. Undersøgelsespligten vedrører også produktets tekniske egenskaber. Erfarer køber ved varemodtagelsen, at leverancen ikke er i overensstemmelse med, hvad der er aftalt med 4Control, eller hvis der ikke er leveret den mængde, der er angivet på følgesedlen, eller noteres der anden mangel ved leverancen, er køberen forpligtet til at advisere 4Control hurtigst muligt – og senest 5 arbejdsdage efter leveringsdagen.
8.2
Erfarer køber, at varerne er blevet beskadigede under transporten, eller at der er uoverensstemmelse mellem specifikationerne på følgeseddel og den aktuelle
leverance, er køber forpligtet til at advisere speditøren skriftligt ved varemodtagelsen, eller senest inden for 7 dage herefter ifølge Lov om fragtaftaler ved international vejtransport – (”CMR-Loven”). 4Control hæfter ikke for skader eller tab forårsaget under transport.
8.3
Såfremt køber ikke underretter om en mangel indenfor de angivne frister, mister køber sin ret til at fremsætte krav i anledning af manglen.

9. Garanti
9.1
På nyt materiale yder 4Control garanti i 12 måneder fra leveringsdagen ab 4Control for materiale- og konstruktionsfejl. 4Control yder dog kun garanti i 6 måneder
fra leveringsdagen ab 4Control på alle motortyper, pumper, kompressorer og elektroniske sensorer. Garantien dækker ikke måleceller efter de er taget i brug. For leverede produkter ydes der udelukkende garanti for, at produkterne ikke er fejlbehæftede ved afsendelse fra 4Control, eller for fejl, opstået i forbindelse med arbejde, udført af 4Control. Dette gælder også for gummi-, plastik-, glas eller keramikdele.
9.2
Garantien dækker alene gratis reparation eller, hvis 4Control skønner det rimeligt, ombytning. I tilfælde, hvor gratis reparation eller ombytning ikke er mulig, er køber berettiget til at vælge imellem nedslag i købspris eller ophævelse af kontrakt.
9.3
Køber skal for egen regning, på given foranledning, sende det leverede til 4Control, således at 4Control kan opfylde sine garantiforpligtelser. Firmaet forbeholder
sig retten til at teste varer, som påstås at være defekte. Hvis firmaet finder varen OK efter test, må det påregnes, at varen sendes retur med en regning for udført arbejde og fragt. Først efter test vil firmaet foretage en evt. ombytning / kreditering.
9.4
Garantien dækker ikke mangler, der skyldes naturligt slid eller brug, overlast, mangelfuld betjening og/eller vedligeholdelse, hændeligt uheld, urigtig lagring
fra køber eller tredjemands side i henhold til den vedlagte brugsvejledning, eller andre forhold for hvilke køber bærer ansvaret eller risikoen.
9.5
4Control har intet ansvar for mangler udover det i dette punkt foreskrevne. Dette gælder ethvert tab, manglen måtte forårsage, herunder driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andet indirekte tab. Denne begrænsning i 4Controls ansvar gælder ikke, dersom 4Control har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
9.6
Såfremt 4Control udfører garantireparationer, afbrydes garantiperioden i den periode, køber er forhindret i at bruge sit produkt.
9.7
4Control yder ikke garanti på brugt udstyr.
9.8
Garantien ophører, hvis de aftalte betalingsbetingelser ikke overholdes, eller hvis køber inden garantiperiodens udløb selv lader foretage ændringer eller
reparationer på materialet eller anvender uoriginale reservedele.

10. Erstatningsansvar inkl. produktansvar
10.1
I den udstrækning, det er i overensstemmelse med gældende lov, vil kontraktlige erstatningskrav være udelukket, med mindre 4Control forsætligt eller ved grov
forsømmelse har begået fejl. Erstatningsansvar for indirekte skade af enhver slags, især personskade, materiel skade, tab af indtægter eller fejl under drift, såvel som såkaldte følgevirkninger af sådanne, er udtrykkeligt ekskluderet under de ovenfor nævnte forudsætninger.
10.2
4Control har intet erstatningsansvar for skader, der er opstået som følge af købers mangelfulde lagring, vedligeholdelse og/eller fejlagtige brug af de pågældende udstyr i henhold til de medfølgende 4Control brugsanvisninger, ej heller er 4Control erstatningsansvarlig for skader, opstået som følge af købers anvendelse af produktet/varerne sammen med produkter/varer, leveret af tredjemand og som ikke opfylder de i 4Controls brugsanvisninger fastsatte krav.
10.3
I tilfælde af personskade forårsaget af varen og i tilfælde af skade på ting, der efter deres art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig anvendelse, er 4Control ansvarlig i overensstemmelse med Produktansvarslovens regler.

11. Tegninger og beskrivelser
11.1
Alle tegninger og tekniske beskrivelser vedrørende udstyret eller fremstillingen heraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades til køber, forbliver 4Controls ejendom.
11.2
Sådant materiale må ikke uden 4Controls skriftlige tilladelse anvendes til andet formål end montering, igangsætning, drift og vedligeholdelse af udstyret. Uden 4Controls skriftlige samtykke må det nævnte materiale ikke herudover anvendes, kopieres, reproduceres, overgives til eller på anden måde bringes til tredjemands kundskab.

12. Lovvalg og Værneting
12.1
Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af disse salgs – og leveringsbetingelser afgøres ved Sø– og Handelsretten i København. 4Control har dog ret til at indlede retssag ved købers hjemting
12.2
Dansk ret er gældende. De Forenede Nationers konvention af 11. april 1980 om aftaler om internationale køb (”Den Internationale Købelov” (”CISG”)) finder ikke anvendelse.